повернутисяповернутися
Титульне страхування

Cтрахування фінансового ризику власника майна, пов’язаного з втратою майна  внаслідок  припинення права власності "ТИТУЛ"

Національна акціонерна страхова компанія "Оранта" здійснює страхування фінансового ризику власника майна, пов’язаного з втратою майна  внаслідок  припинення права власності "ТИТУЛ" внаслідок наступних ризиків:

Страховим ризиком за договором визнається припинення права власності на майно на підставі рішення суду, що набуло законної  сили,  про недійсність правочину  щодо набуття права власності на майно внаслідок обставин (подій), які виникли (відбулися) до укладення чи під час дії договору страхування та були не відомі Страхувальнику на момент укладення договору страхування, а саме:

Об'єктом страхування є майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать законодавству України, пов’язані  з володінням, користуванням та розпоряджанням майном, право власності на яке набуто Страхувальником у порядку, встановленому законодавством України.

НАСК "Оранта" приймає на страхування втрату майнових прав на наступне майно:

Страхова сума — визначається як повна або часткова вартість застрахованого майна в межах його дійсної вартості, яка підтверджується відповідними документами (експертна оцінка, балансова вартість, і т.п.)

Страховий тариф — залежить від об‘єкту страхування, набуття на нього права власності, строку страхування, інших факторів та знаходиться в межах 0,3-1,5 % страхової суми.

Страхове відшкодування — страхове відшкодування сплачується в розмірі збитків Страхувальника внаслідок настання страхового випадку, але не більше розміру страхової суми.

повернутисяповернутися