повернутисяповернутися
Добровільне страхування на випадок хвороби

Добровільне страхування на випадок хвороби

Страховим ризиком за Договором є раптове виникнення у Застрахованої особи під час дії договору страхування захворювання, що належить до одного із нижчезазначених класів хвороб:

Договір добровільного страхування на випадок хвороби може бути укладений щодо ризиків настання:

Як правило,  договір страхування за погодженням сторін укладається щодо певної комбінації цих ризиків. Перелік ризиків, що включені до договору страхування, суттєвим чином впливає на розмір страхового внеску.

Як визначаються розміри страхової суми та страхового тарифу?         

Страхова сума – визначена у Договорі  страхування грошова сума, в межах якої Страховик зобов`язується здійснити страхову виплату у разі настання страхового випадку. Розмір страхової суми визначається за згодою Сторін.

Страховий тариф – це розмір страхового внеску (плати за страхування), визначений у відсотках від страхової суми.

Страховий тариф залежить від переліку обраних ризиків, професійної ризиковості,  терміну страхування, інших умов страхування. Розмір річного страхового тарифу за договорами добровільного страхування на випадок хвороби  знаходиться у діапазоні від 0,5 до 12%.

Як визначається розмір страхової виплати?

У разі тимчасової втрати працездатності Застрахованої особи внаслідок захворювання Страховик здійснює страхову виплату у розмірі від 0,05 до 0,7% (конкретний розмір визначається у договорі страхування) страхової суми за кожний день непрацездатності.

У разі розладу здоров’я Застрахованої особи виплата визначається за таблицею страхових виплат  (таблиця із зазначенням діагнозу захворювання  та відповідний йому  % від страхової суми ).

У разі встановлення Застрахованій особі групи інвалідності внаслідок захворювання Страховик здійснює страхову виплату, розмір якої визначається у відсотках від страхової суми:

  • від 90 до 100% - у разі встановлення Застрахованій особі І групи інвалідності;
  • від 60 до 80% - у разі встановлення Застрахованій особі ІІ групи інвалідності;
  • від 40 до 60% - у разі встановлення Застрахованій особі III групи інвалідності.

Конкретний розмір страхової виплати та її обмеження визначаються договором страхування.

У разі смерті Застрахованої особи Страховик виплачує Вигодонабувачу або спадкоємцям Застрахованої особи 100% страхової суми.

повернутисяповернутися